Klimaforandringens sprog: ORDLISTE

Mandag, May 23, 2022

Alle taler om klimaforandringer. Og hvis du gerne vil deltage i samtalen, er det vigtigt, at du også kender og forstår de ord, der bruges. At kende disse ord kan hjælpe dig med at træffe bedre beslutninger, når det kommer til at drive din virksomhed. Det vil også give dig den viden, du har brug for til at dele det, du lærer, og besvare spørgsmål fra dine medarbejdere og kunder.

 

DRIVHUSGASSER (GHG)
Drivhusgasser er stoffer i atmosfæren, der opfanger varme tæt på jordens overflade, hvilket forårsager drivhuseffekten. De primære drivhusgasser er vanddamp, kuldioxid, dinitrogenoxid, metan og ozon1

KULDIOXID
Denne gas opstår naturligt og som et biprodukt af forbrænding af fossile brændstoffer og biomasse, arealanvendelse og andre industrielle processer1. Det er den primære menneskeskabte drivhusgas2.

KLIMAFORANDRINGER
Enhver ændring i klimaet, der varer ved i en længere periode. Det kan skyldes naturlige processer, kræfter som solcyklusser eller vulkanudbrud eller menneskelige aktiviteter, der ændrer atmosfærens sammensætning1.

GLOBAL OPVARMNING
Den estimerede stigning i den globale gennemsnitsoverfladetemperatur over en 30-årig periode sammenlignet med præindustrielle niveauer1.

CO2-NEUTRAL
Et produkt, der har et CO2-aftryk på nul, eller som der er blevet kompenseret for. For at være CO2-neutral skal alle udledninger af drivhusgasser fra alle stadier i et produkts livscyklus reduceres, fjernes eller redegøres for gennem et system med kompensationer eller kreditter3.

CO2-NEUTRALITET
Virksomhedsmål, der er i overensstemmelse med samfundets klimamål, ved at:
1. Reducerer udledninger i værdikæden for at overholde retningslinjerne for begrænsning af globale temperaturstigninger til 1,5 ̊C
2. Neutralisere virkningen af eventuelle restemissioner ved permanent fjernelse af en tilsvarende mængde CO2, udtrykt i volumen4.

PARIS-AFTALEN
Paris-aftalen er en international traktat om klimaforandringer vedtaget af 196 parter
i 2015. Målet er at begrænse den globale opvarmning til 2 °C (og helst 1,5 °C) sammenlignet med præindustrielle niveauer5.

LINEÆR ØKONOMI
Denne "take-make-waste"-model bruger naturlige ressourcer til at fremstille produkter, der smides ud, når de er udtjente, og spilder disse materialer i stedet for at finde nye anvendelser for dem6.

CIRKULÆR ØKONOMI
En økonomi, der er regenererende i sit design og sigter mod gradvist at adskille vækst fra forbrug af begrænsede ressourcer. Den er baseret på tre principper: eliminering af affald og forurening, cirkulation af produkter og materialer og regenerering af naturen6.

CO2-AFTRYK
Den samlede mængde drivhusgasudledninger fra både processer og produkter3, der udledes af en person, familie, bygning, organisation eller virksomhed hvert år2.

LIVSCYKLUSVURDERING (LCA)
Sammenstilling og evaluering af input, output og potentielle miljøpåvirkninger for et produkt, en serviceydelse eller et system gennem hele dets livscyklus fra råstofudvinding til udtjent levetid7.

REGENERATIVT LANDBRUG
En tilgang til landbrug, der har til formål at bevare og genoprette landbrugsjord og dens økosystem. Det bidrager til at trække CO2 fra atmosfæren og reducere udledningen af drivhusgasser, og det hjælper med at give landmænd, miljø og samfund fordele8.

CO2-REDUKTION
Enhver praksis, der reducerer CO2-udledningen.

CO2-FJERNELSE (CO2-UDLIGNING)
Denne proces absorberer CO2 fra atmosfæren og lagrer det et andet sted, f.eks. i træer, på jorden eller underjordisk opbevaring i hele forsyningskæden1. 9.

CO2-KREDITTER (CO2-KOMPENSATION)
En mekanisme til at kompensere for et produkts CO2-aftryk ved at forhindre frigivelse, reduktion eller fjernelse af en tilsvarende mængde drivhusgasudledninger i en proces uden for produktets grænse i hele dets livscyklus3. Virksomheder og enkeltpersoner kan afbalancere uundgåelige udledninger ved at købe CO2-kreditter fra certificerede aktiviteter9.

Kilder:

  1. IPCC-ordlisten 
  2. United States Environmental Protection Agency (EPA), ordliste over klimatermer 
  3. ISO 14021:2016, Miljømærker og -erklæringer 
  4. Videnskabeligt baserede mål, SBTi Net-Zero-manualen og kriterier 
  5. FN, Paris-aftalen 
  6. Ellen Macarthur Foundation: What is a circular economy? 
  7. ISO 14040:2006, Miljøledelse 
  8. Nestlé, Regenerative Agriculture 
  9. Southpole, Insetting: the Full-circle Sustainable Solution for Supply Chains; Carbon Offsets Explained